гр. София, 1164, ж.к. Лозенец, ул. „Галичица“ 42 А
+359 2862 7079

„ЕВРО ЛИНК И КО“ ООД предоставя на своите клиенти услугата по управление на проект след неговото одобрение от финансиращия орган, която включва:

  1. Поддържане на редовна кореспонденция и съгласуване всеки етап от проекта с Управляващия орган;
  2. Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти; определяме критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др..
  3. Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта, които се извършват съгласно изискванията на финансиращия орган.
  4. Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи – фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Само след коректно отчетен проект, фирмата-кандидат ще получи одобреното безвъзмездно финансиране.
  5. Съдействаме в дейностите по визуализация и публичност.