гр. София, 1164, ж.к. Лозенец, ул. „Галичица“ 42 А
+359 2862 7079

„ЕВРО ЛИНК И КО“ ООД предоставя на своите клиенти услугата разработване на проектно предложение. Тя включва всички етапи съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно:

  1. Предварителна оценка на потенциала на кандидата за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.
  2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, апликационни формуляри, бюджет, предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията й.
  3. Окомплектоване на всички документи и подаване на проектното предложение. В зависимост от изискванията на избраната програма, документите могат да бъдат подадени по електронен път или на хартиен носител.
  4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта. Нашият екип изготвя всички допълнително изискани документи и разяснения в указаните срокове.